KHO: KRP oli voinut antaa osan esitutkinta-aineistosta epäiltynä olleille vain nähtäväksi

04.06.2024 09:55

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut en­nak­ko­pää­tök­sen esi­tut­kin­ta-ai­neis­ton luo­vut­ta­mis­ta­vas­ta ri­kos­asias­sa epäil­ty­nä ol­leil­le. Epäil­ty­nä ol­leet vaa­ti­vat saa­da ai­neis­ton ko­ko­nai­suu­des­saan jäl­jen­nök­se­nä, kun kes­kus­ri­kos­po­lii­si oli an­ta­nut sen heil­le osit­tain jäl­jen­nök­se­nä ja osit­tain ai­noas­taan näh­tä­väk­si. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että merkittävä osa esitutkintapöytäkirjan ja sen liitteiden ainoastaan nähtäväksi annetusta sisällöstä koostui julkisuuslain perusteella salassa pidettävistä sotilastiedustelua tai maanpuolustusta koskevista tiedoista. Esitutkintapöytäkirjan ainoastaan nähtäväksi annettu sisältö käsitti myös salassa pidettäviä Suomen kansainvälisiä suhteita koskevia tietoja ja osa koski erään toisen asian esitutkintaa. 

Salassa pidettävien tietojen luonne ja tietojen sivullisille paljastumisen mahdolliset seuraukset huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, että keskusrikospoliisi oli voinut antaa esitutkinta-aineiston epäiltynä olleille osittain ainoastaan nähtäväksi. Menettely ei vaikeuttanut heidän mahdollisuuttaan valmistautua puolustautumiseen niin merkittävästi, että sitä olisi tullut pitää Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännön valossa esitutkintalain vastaisena. 

Esitutkinta liittyi Viestikoekeskusta koskevaan Helsingin Sanomien uutisointiin. 

Lue koko ratkaisu KHO:2024:81 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää