Harri Hietala
Harri Hietala

Hietala: Paikallista sopimista koskeva hallituksen esitys lausun­to­kier­rok­sel­le

06.03.2024 10:41

Hallituksen esitys paikallisesta sopimisesta on valmistunut 29.2.2024 ja se on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntokierros jatkuu 12.4.2024 saakka.  Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle kesäkuussa. Uudet säännökset tulevat suunnitelman mukaan pääosin voimaan vuoden 2025 alusta lukien.

Paikallisen sopimisen käsite

Hallituksen hankkeessa paikallisella sopimisella tarkoitetaan kollektiivista työehdoista sopimista työpaikalla. Rajat tälle sopimiselle tulevat työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksesta. Tarkoituksena on laajentaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kolmessa eri tilanteessa. Nämä tilanteet ovat seuraavat:

Jär­jes­täy­ty­nei­tä yrityksiä koskeva muutos

Järjestäytyneissä yrityksissä noudatetaan alakohtaisessa työehtosopimuksessa sovittuja paikallisen sopimisen määräyksiä. Näin on jatkossakin.

Hallituksen esityksessä oleva muutos on se, että jos paikallinen sopiminen edellyttää nyt luottamusmiestä, eikä sitä, tai työehtosopimuksen mukaista luottamusmiehen korvaavaa sopimisjärjestelmää ole työehtosopimuksessa, sopiminen olisi kuitenkin mahdollista joko luottamusvaltuutetun tai henkilöstön kanssa yhdessä.

Jatkossa paikallinen sopiminen alakohtaista työehtosopimusta noudatettaessa olisi siis aina sallittua, mutta jatkossakin vain niistä asioista, joiden osalta paikallisen sopimisen mahdollisuus on kirjattu sovellettavaan alakohtaiseen työehtosopimukseen.

Yrityskohtaisia työ­eh­to­so­pi­muk­sia koskeva muutos

Työlainsäädännössä on suuri joukko säännöksiä, joista voi sopia toisin valtakunnallisilla työehtosopimuksilla. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voi nyt sopia laista poikkeavasti vain säännöllisen työajan järjestelyistä ja opintovapaalaissa sopimisen sallivista asioista.

Suunniteltu muutos on se, että yrityskohtaisella työehtosopimuksella voisi sopia laista poikkeavasti yhtä laajasti kuin valtakunnallisellakin työehtosopimuksella. Yrityskohtaisen työehtosopimuksen sopijapuoli voisi näissä tapauksissa olla joko valtakunnallinen palkansaajajärjestö tai sen jäsenyhdistys. Tämä laajuus koskisi yksityistä sektoria ja valtiota. Kunnissa ja muulla julkisella sektorilla edellytettäisiin ”valtakunnallista” toimijaa.

Tämä muutos koskee työsopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalakia, yhteistoimintalakia ja merityösopimuslakia. Eniten työehtosopimuksella toisin sovittavia säännöksiä on työaikalaissa, työsopimuslaissa ja merityösopimuslaissa.

Yleissitovaa työ­eh­to­so­pi­mus­ta noudattavia yrityksiä koskeva muutos

Nyt voimassa olevien lakien mukaan yleissitovaa työehtosopimusta noudattava työnantaja ei voi käyttää työehtosopimuksen paikallista sopimista koskevia mahdollisuuksia lukuun ottamatta säännöllisen työajan järjestelyjä koskevia sopimusmääräyksiä.

Suunniteltu muutos on poistaa edellä mainitut kiellot ja mahdollistaa paikallinen sopiminen yleissitovuuskentässä samassa laajuudessa kuin asianomaisen alan järjestäytyneessä yrityksessä. Tämä muutos koskee työsopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalakia, opintovapaalakia ja merityösopimuslakia. Muutos ei koske yhteistoimintalakia. Tältä osin lainsäädäntöön on siis jäämässä ero.

Täydentävistä säännöksistä

Luottamusvaltuutettua koskevia työsopimuslain säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että jos luottamusvaltuutettu tekee työnantajan kanssa paikallisia sopimuksia, on työnantajan edistettävä hänen osaamiseensa ja työpaikan toimintaympäristön tuntemukseensa liittyviä valmiuksia siinä määrin kuin se on tarpeen henkilöstön edustajan tehtävien hoitamiseksi.

Työehtosopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että työnantajan sopiessa uusien säännösten mukaisesti paikallisesti luottamusvaltuutetun kanssa tai henkilöstön kanssa yhdessä, on työnantajan annettava toiselle sopijapuolelle sopimuksen tekemiseksi tarpeelliset tiedot, riittävä harkinta-aika ja mahdollisuus käsitellä sopimuksen merkitystä keskenään.

Mikä on näiden lakimuutosten vaikutus käytännössä? Lue siitä lisää Juridiikan ajankohtaiset -palvelusta.

Juridiikkaa lyhyesti

Mikä on Juridiikan ajankohtaiset -palvelu?

Juridiikan ajankohtaiset on jatkuvasti päivittyvä sisältöpalvelu juridiikan asiantuntijoille. Uusi palvelu on osa Alma Talentin juridisen tiedon tarjontaa ja kokoaa yhteen kiinnostavimmat aiheet ja ilmiöt eri oikeudenaloilta. Julkaisemme palvelussa artikkeleita, oikeustapauskommentteja, säädös- ja tapauskoosteita sekä Juridiikkaa lyhyesti -kirjoituksia.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää