Mitä ESG merkitsee kiin­teis­tö­lii­ke­toi­min­nas­sa ja asumisen rahoituksessa?

17.05.2023 15:39

Vastuullisuus ja ESG (environmental, social and governance responsibility) ovat uusi normaali monen ihmisen työpöydällä, mutta ne ovat käsitteellisesti valtavia kokonaisuuksia. Mitä kaikkea E, S ja G sisältävät ja mitkä kaikki vastuullisuusseikat ovat relevantteja erityisesti kiinteistöliiketoiminnassa ja esimerkiksi finanssialalla, kun puhutaan asumisen rahoituksesta niin uuden kodin lainoituspäätöstä tehdessä kuin rakennuksen remontointiin liittyvien rahoituspäätöstenkin osalta?

Rakennusten ilmastovaikutus on merkittävä, mutta sen raportointi on haastavaa

YK:n ympäristöohjelman vuoden 2022 raportin mukaan rakennukset muodostavat 37 % kasvihuonekaasupäästöistä, sisältäen sekä rakentamis- että käyttövaiheen päästöt. Kiinteistösektorin ilmastovaikutukset ovat siis huomattavat, ja siten ESG:n E eli ympäristönäkökulma tarjoaa monelle toimijalle merkittävimmän tavan parantaa liiketoiminnan kestävyyttä.

Ympäristökestävyyteen liittyen EU:n vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) tähtää hiilineutraaliin unioniin vuoteen 2050 mennessä, ja yksi paljon esillä ollut osa tätä ohjelmaa on EU-taksonomia, jonka avulla yritykset voivat luokitella ympäristön kannalta kestävät toiminnot ja hankkeet. EU-taksonomia-asetuksen velvoittamat yritykset raportoivat toimintaansa tämän pohjalta jo vuodesta 2023 alkaen ja raportointikriteeristö tiukentuu edelleen ensi vuoden aikana. Rakennukset muodostavat merkittävän osan monen raportointivastuullisen yrityksen toimintaa, ja erityisesti niiden energialuokkatieto on ensimmäiseksi tärkeää saada selville.

Ongelmaksi muodostuu se, että rakennuksista ei aina ole saatavilla ajantasaista tietoa:

  • Energiatodistuksia on kertynyt vasta vähän: Esimerkiksi pienille asuinrakennuksille (mm. omakotitalot) ARA:n rekisteristä löytyy energiatodistus vain noin 11 prosentille
  • Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmässä ylläpidetään tietoa kaikista suomalaisista rakennuksista ja huoneistoista, muttarakennustietorekisteri ei aina päivity rakennuksen valmistumisen jälkeen esimerkiksi tehtyjen remonttien myötä
  • Rakennusten ja taloyhtiöiden remonttitiedot ovat hajallaan eri tietolähteissä
  • Taloyhtiötiedoista ei ole tarjolla kattavaa, ajantasaista ja yhtenäistä rekisteriä

Rakennamme koko­nais­val­tais­ta näkymää rakennuksista ja taloyhtiöistä

Lisääntyvään sääntelyyn ja tietotarpeeseen on siis haastavaa vastata, ja tämä on toistunut keskusteluissa asiakkaidemme kanssa. Vastauksena tähän haasteeseen Alma on rakentanut omaa rakennustietokantaa, joka tarjoaa harmonisoidut, kattavat ja ajantasaiset rakennustiedot sisältäen myös energialuokkatiedot. Työstämme rakennustiedonrinnalla myös koneoppimismallia, jonka avulla on mahdollista ennustaa energialuokka niille asuinrakennuksille, joilta virallinen tieto puuttuu.

Ennestään meiltä löytyy myös useasta eri tietolähteestä koostettu, uniikki ja kattava taloyhtiötietokanta, jonka tiedot päivittyvät jatkuvasti. Sieltä löytyvät yhtenäisessä muodossa suomalaisten taloyhtiöiden tosiasialliset sijaintitiedot ja tontin omistustiedot, taloyhtiöön kuuluvat rakennukset rakennus- ja sijaintikiinteistötunnuksineen sekä ominaisuus- ja remonttitietoineen. Myös taloyhtiön muut ominaisuustiedot kuten energialuokka, autopaikkojen ja huoneistojen lukumäärät löytyvät täältä. Vaikka arvioitavasta kohteesta olisi tiedossa vain osoite, pystymme palauttamaan kaikki relevantit taloyhtiö-, rakennus- ja kiinteistötiedot.

Asuntopuntari kaiken tiedon keskiössä

Rakennus- ja taloyhtiötiedot ovat saatavilla helposti paitsi Kiinteistö- ja huoneistohausta sekä rajapintapalvelustamme, mutta myös Asuntopuntarista, joka on edistyksellinen tekoälypalvelu finanssialan ja asunto- ja kiinteistöliiketoiminnan ammattilaisille.

Asuntopuntari tarjoaa tarkat hinta-arviot myytävistä ja vuokrattavista kohteista ja ohjaa käyttäjänsä automaattisesti myös arvioitavaan kohteeseen liittyvän taloyhtiö-, rakennus- ja kiinteistötiedon ääreen. Esimerkiksi arvioitaessa huoneistokohdetta Asuntopuntari kertoo käyttäjälle automaattisesti, mihin taloyhtiöön arvioitava kohde kuuluu, ja käyttäjä voi halutessaan pureutua tarkemmin taloyhtiön tietoihin joko Huoneistotietojärjestelmän tietojen tai Alman omien Taloyhtiötietojen kautta. Myös kiinteistömuotoisen kohteen osalta löytyvät ajantasaiset tiedot helposti.

Rakennuksen tai taloyhtiön ympäristökestävyyttä auttaa arvioimaan kohteelle annettu energialuokkatieto ja riskiprofiili: sijaitseeko kohde esimerkiksi tulvariskialueella, entä liittyykö siihen korjausvelkaa, joka pitäisi ottaa liiketoiminta- tai rahoituspäätöksissä huomioon?

Autamme rakennuksen ja taloyhtiön kestävyyden arvioinnissa, jotta asiakkaamme voivat tehdä oikeita päätöksiä

Ratkaisumme kestävien lii­ke­toi­min­ta­pää­tös­ten tueksi:

  • Taloyhtiöiden ja asuinrakennusten ajantasaiset ominaisuustiedot sekä energialuokka
  • Kohteen ympäristöriskit, mm. sijainti tulvariskialueella
  • Taloyhtiön tai asuinrakennuksen tehdyt remonttitiedot sekä korjausvelka ja sen kustannukset 20–30 vuotta tulevaisuuteen

Liiketoiminnan tarpeet, ilmastonmuutoksen torjuminen ja EU-sääntely kehittyvät jatkuvasti ja seuraamme niitä tarkasti. Omassa tuotekehityksessämme panostamme siihen, että asiakkaamme saavat helposti kokonaisvaltaisen näkymän rakennuksen tai taloyhtiön kokonaiskestävyyteen, sen riskeihin ja kokonaiskustannuksiin. E:n rinnalle tuodaan myös S ja G, joka saattaa näkyä esimerkiksi kohteen saavutettavuutena tai taloyhtiön hallinnon laatuluokituksena. Kiinteistösektori elää tämän osalta murroksen aikaa, ja Alma toimii siinä kiinteistösektorin luotettavana ja oivalluttavana kumppanina.

Tutustu Asuntopuntariin

Aiheeseen liittyvää