Rahanpesulain päivitetyt velvoitteet kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jil­le

07.06.2024 11:04

Kiinteistönvälittäjien on oltava tietoisia rahanpesulain (28.6.2017/444) vaatimuksista, jotka koskevat asiakassuhteiden riskien hallintaa. Heidän on tunnistettava asiakkaansa ja arvioitava toimintaan liittyviä riskejä, erityisesti kun kyseessä ovat poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt. Laiminlyönnit voivat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

Mitä tarkoitetaan rahanpesulla?

Rahanpesu viittaa menetelmiin, joilla rikollisesti hankittu omaisuus saadaan näyttämään lailliselta. Se vaatii aina jonkin rikoksen, josta varat ovat peräisin. Prosessissa omaisuuden muoto muuttuu, mikä vaikeuttaa sen rikollisen lähteen jäljittämistä. Tavoitteena on saada rikolliset varat lailliseen liikkeeseen. Onnistuneen rahanpesun jälkeen varat vaikuttavat laillisesti ansaituilta. Suurin osa Suomessa pestävistä varoista tulee talousrikoksista ja huumerikoksista.

Terrorismin rahoitus tarkoittaa varojen antamista tai keräämistä terrorismiin liittyviin tarkoituksiin. Tässä tapauksessa huomio kohdistuu siihen, mihin varoja käytetään, ei niiden alkuperään. Terrorismin rahoitukseen voidaan käyttää myös laillisesti hankittuja varoja.

Molempia, rahanpesua ja terrorismin rahoitusta, pyritään estämään rahanpesulainsäädännöllä. Rahanpesulain päämääränä on ehkäistä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta sekä parantaa näiden toimintojen tunnistamista ja rikoshyödyn palauttamista. Laki velvoittaa useita elinkeinonharjoittajia, mukaan lukien kiinteistönvälitysliikkeet, ilmoittamaan epäilyttävistä toimista.

Ra­han­pe­su­lain­sää­dän­tö kiin­teis­tö­alal­la

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen on keskeinen osa kiinteistönvälitysalan sääntelyä. Viimeaikaiset päivitykset rahanpesulakiin ovat tuoneet mukanaan uusia velvoitteita kiinteistönvälittäjille, jotka korostavat läpinäkyvyyden merkitystä. Rahanpesulain mukaan välitysliikkeiden on:

  • Arvioitava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit liiketoiminnassaan ja laadittava kirjallinen riskiarvio.
  • Laadittava riskiarvion perusteella sisäiset ohjeet rahanpesun estämiseksi ja lain noudattamiseksi.
  • Päivitettävä riskiarviota säännöllisesti ja kun toimintaan, asiakaskuntaan tai lainsäädäntöön tulee muutoksia.
  • Tunnettava asiakkaansa ja heidän toimintansa riittävässä laajuudessa.
  • Järjestettävä koulutusta työntekijöille lain noudattamiseksi.
  • Laadittava menettelytavat, joiden avulla työntekijät voivat ilmoittaa rikkomusepäilyistä.
  • Järjestettävä sisäinen valvonta lain velvoitteiden noudattamiseksi.
  • Suojeltava ilmoituksia tekeviä työntekijöitä.

Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen

Kiinteistönvälittäjien on nyt entistä tärkeämpää tunnistaa kaupan osapuolten tosiasialliset edunsaajat. Tämä tarkoittaa, että välittäjien on selvitettävä, ketkä henkilöt lopulta hyötyvät kaupasta ja ovatko nämä henkilöt mahdollisesti poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (PEP) tai löytyvätkö heidän nimensä pakotelistoilta.

Alma Insightsin Tietopalvelut tarjoavat kattavan ratkaisun näiden tietojen tarkastamiseen. Palvelu mahdollistaa nopeat ja luotettavat tarkastukset, jotka kattavat sekä kotimaiset että kansainväliset rekisterit. Tämä auttaa kiinteistönvälittäjiä täyttämään lain vaatimukset ja vähentämään rahanpesun riskejä.

PEP- ja pakotelistojen seuranta

PEP-listat sisältävät tiedot henkilöistä, joilla on tai on ollut merkittävä julkinen tehtävä, ja pakotelistat sisältävät tiedot henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistuu taloudellisia tai oikeudellisia rajoituksia. Kiinteistönvälittäjien on säännöllisesti tarkistettava nämä listat varmistaakseen, etteivät he tee yhteistyötä kyseenalaisten tahojen kanssa.

Alma Insightsin Tietopalveluiden avulla välittäjät voivat helposti tarkistaa, löytyykö kaupan osapuolten nimiä näiltä listoilta. Palvelu päivittää tiedot jatkuvasti, mikä takaa ajantasaisen tiedon saatavuuden ja auttaa välittäjiä välttämään tahattomat rikkomukset.

Avainasemassa ovat aktiivinen seuranta ja oikea-aikainen tietojen tarkastus

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistönvälittäjien on oltava tietoisia rahanpesulain päivitetyistä velvoitteista ja varmistettava, että heidän prosessinsa ovat ajan tasalla. Alma Insightsin Tietopalvelut tarjoavat tehokkaan työkalun, joka auttaa täyttämään nämä vaatimukset ja suojelemaan sekä välittäjiä että heidän asiakkaitaan rahanpesun riskeiltä. Kiinteistönvälittäjille aktiivinen seuranta ja oikea-aikainen tietojen tarkastus ovat olennaisessa osassa, kun pyritään säilyttämään kiinteistönvälitysalan eettisyys ja luotettavuus.

Tosiasialliset edunsaajatPEP- ja pakotelistat

Aiheeseen liittyvää