Mistä syntyy tiedolla johtamisen arvo lii­ke­toi­min­nal­le?

14.09.2023 13:32

Harva kiistää tiedolla johtamisen mahdollisuuksia organisaation keskeisenä menestystekijänä. Monet eivät kuitenkaan ole miettineet, miten oman organisaation liiketoiminnan näkökulmasta tiedolla johtamisella olisi saatavissa eniten arvoa. Jos liiketoimintaa ei kannata johtaa pelkällä mutulla, ei sillä kannata johtaa myöskään tiedolla johtamista.

Tärkeää on aloittaa, tehdä ja kokeilla. Mutta jos et tiedä tai tunnista, millaista tietoa sinulla on, miten tietoa tulee johtaa ja ennen kaikkea miten tiedolla tulisi johtaa liiketoimintaa, jää tiedon potentiaalinen arvo saavuttamatta tai matka on ainakin tarpeettoman kallis ja kivinen.

Organisaation toimiala, liiketoimintamalli ja liiketoiminnan luonne määrittävät sen, millaista tietoa organisaatiolla on käytössä tai saatavilla hyödynnettäväksi, millä tavalla se tuottaa eniten arvoa ja miten sitä pitää johtaa.

Onko sinulla big vai small dataa?

Ensimmäinen kysymys kuuluu, syntyykö tai synnyttääkö teidän liiketoimintanne tai liiketoiminnan kannalta olennainen toimintaympäristö suuria määriä eksaktia dataa vai ei? Jos liiketoimintasi on skaalautuvaa, volyymituotteisiin ja -tuotantoon pohjautuvaa, voit todennäköisesti vastata kyllä.

  • Data, jota syntyy valtavia määriä esimerkiksi koneiden välisessä kommunikaatiossa tuotantoprosesseissa, ostoissa tai logistiikassa, mahdollistaa muun muassa tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvat ratkaisut. Niissä parhaimmillaan itseohjautuvat algoritmit voivat kertoa, mitä kannattaisi tehdä, jotta saadaan aikaan haluttu lopputulos. Ideaalitapauksessa ne ehdottavat parannuksia olemassa olevaan ja jopa hoitavat toimeenpanon asetetun päämäärän saavuttamiseksi.
  • Tässä tapauksessa ja tämän tiedon osalta painopiste ja panostukset kannattaa todennäköisesti suunnata dataan, analytiikkaan ja teknologiaan sekä niiden johtamiseen ja valjastamiseen tuottamaan arvoa liiketoiminnalle.

Jos taas liiketoimintasi pohjautuu räätälöityihin asiakaskohtaisiin ratkaisuihin ja uniikkiin asiantuntijuuteen, vastaus on todennäköisesti ei.

Tässä tapauksessa tiedolla johtamisen mahdollisuudet nojautuvat voimakkaammin näkemykselliseen tietoon ja erottautuvuuteen, joka edellyttää eri tietolähteiden yhdistelyä, ihmislähtöisempää ja dialogisempaa lähestymistapaa, hiljaista tietoa ja luovaa ongelmanratkaisua. Painopiste on tiedossa, ihmisessä, tulkinnassa, vuorovaikutuksessa, luovuudessa, innovatiivisuudessa ja oppimisessa.

Mikään organisaatio voi tuskin hyödyntää vain big tai small dataa. Molempia tarvitaan ja molemmilla on mahdollisuus saavuttaa lisäarvoa. On kuitenkin turha panostaa vuorovaikutukseen sekä kokoontua tiimillä keskustelemaan ja pohtimaan tilannetta, jossa analytiikan keinoin on löydetty yksittäinen tuotannon pullonkaula ja siihen vaikuttavat tekijät. Toisaalta turha on myös investoida tai odottaa tekoälyyn pohjautuvaa yksiselitteistä koneohjautuvaa ratkaisua yksittäisten hiljaisten signaalien pohjalta. Tiedon tuottama arvo riippuu liiketoiminnan luonteesta. Tämä ohjaa myös sitä, kumpaan tiedon ulottuvuuden tulee panostaa, miten tietoa tulee johtaa ja miten tiedolla johdetaan.

Kaikki heti nyt vai pitkän aikajänteen kilpailuetu?

Toinen tärkeä kysymys on aikahorisontti. Onko tavoite ottaa kaikki irti tästä päivästä vai panostaa tulevaisuuteen? Onko tiedolla johtamisen tavoite siis parantaa lyhyen aikajänteen kannattavuutta, luoda uutta kasvavaa liiketoimintaa vai etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuden kilpailuetutekijöitä? Kaikkia näitä voi edistää samaan aikaan, mutta ne eivät tule samassa paketissa ja samoilla pakettiratkaisuilla, eikä arvoa synny ilman panostuksia.

Miksi viilata tiedolla tulevaa, jos vain tällä hetkellä on merkitystä. Vastaavasti kasvu ja tulevaisuuden kilpailuetu edellyttää, että organisaatio havaitsee tulevat muutokset ennakkoon ja kääntää mahdollisuudet ja jopa uhat edukseen. Silloin tarvitaan tietoa, jonka varassa tunnistettu muutos toteutetaan tai tulevaa toimintaympäristöä pystytään ennustamaan tiedolla.

Älä hukkaa aikaa tai rahaa vääriin asioihin

Eri lähtökulmien avulla tiedolla johtamisella voidaan sekä ohjata, tehostaa että luoda uutta liiketoimintaa. Painopisteet, keinot ja johtamisen tavat ovat kuitenkin erilaiset. Tiedolla johtamisen arvontuotto edellyttää liiketoiminnan luonteen, organisaation tavoitteen sekä tiedolla johtamisen kokonaisvaltaista ymmärrystä yhdistettynä suunnitelmalliseen ja systemaattiseen toteutukseen.

Tiedolla johtamisen viime vuosien kehityshuumassa ja nopeiden voittojen tavoittelun sokaisemana on unohtunut strategisen johtamisen merkitys. Se suunnitelmallinen, määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen, jota kaiken menestyksen eteen tarvitaan. Jotta voi edetä hallitusti kohti tavoitetta, pitää tietää, missä kulloinkin mennään ja mihin suuntaan, missä ovat nykyiset vahvuudet ja mitä kannattaisi edelleen kehittää.

Ensimmäinen askel: TIEDOLLA JOHTAMISEN KYPSYYSANALYYSI

Kypsyysanalyysi on konkreettinen väline, jolla organisaation tiedolla johtamisen taso mitataan säännöllisesti ja luotettavasti. Kypsyysanalyysin avulla tunnistetaan organisaation tämän tiedolla johtamisen tilanne, vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä tapahtunut muutos. Se säästää sinulta ja organisaatioltasi aikaa ja rahaa, kun voit kohdentaa kehittämispanostukset heti tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kulloisenkin tilanteesi, tietosi ja tavoitteidesi mukaisesti.

Kypsyysanalyysi kertoo:

  • organisaation tiedolla johtamisen nykytilan
  • sen, mihin kehittämisessä tulee jatkossa panostaa, jotta organisaatio nousee seuraaville kypsyystasoille
  • kuinka tiedolla johtamisen kypsyys ja kyvykkyys kokonaisuutena ja eri tiedolla johtamisen osa-alueilla kehittyvät
  • millaista vaikutusta panostuksilla on ollut liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisessa.

Toinen askel: TIEDOLLA JOHTAMISEN STRATEGIA

Tiedolla johtamisen strategia antaa suunnan matkalla kohti tiedolla ohjautuvaa organisaatiota. Siinä, missä tiedolla johtamisen kypsyysanalyysi kertoo, mihin tiedolla johtamisen panostukset kannattaa kohdentaa ja millaista vaikutusta panostuksilla on ollut, tiedolla johtamisen strategia linjaa, mihin panostukset laitetaan, jotta ne palvelevat organisaation tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedolla johtamisen strategia yhdistää tiedon, teknologian ja ihmiset palvelemaan organisaation tavoitteita tiedolla johtamisen avulla. Ilman strategiaa tiedolla johtaminen on tuuliajolla.

Yhdessä Tiedolla johtamisen kypsyysanalyysi ja strategia muodostavat keskeisen rungon tiedolla johtamisen dynaamiselle kehittämiselle kohti organisaation tavoitteiden toteutumista. Ilman niitä tiedolla johtamisen panostukset ja lisäarvon tuotto pohjautuvat mutulle.

Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Leanwaren sivustolla.

Jani Listenmaan kirja Laita tieto töihin – Tiedolla johtamisen käsikirja ilmestyy syyskuussa 2023.

Kirjoittaja Jani Listenmaa

Aiheeseen liittyvää