Mikä on tilinpäätös ja miten tulkita sitä

19.04.2023 11:18

Tilinpäätöksellä luodaan kuva yrityksestä numeerisessa muodossa. Tilinpäätöksen tulkinta voi olla aluksi asiaan vihkiytymättömälle hankalaa ja sieltä on vaikea löytää relevanttia informaatiota. Useasti tilinpäätöksestä voidaan hakea vain tietyt luvut tai niiden yhdistelmät, joista saadaan haluttu tilannekuva verrattuna aikaisempaan tilanteeseen tai verrokkiyrityksiin. Tilinpäätös on tärkeä väline sisäisille- ja ulkoisille sidosryhmille, jotta he pystyvät tekemään arvion yrityksen tilasta.

Mikä on tilinpäätös

Tilinpäätös kuvaa yrityksen suoriutumista tilinpäätöskaudelta sekä se kertoo yrityksen varallisuustilanteen laatimishetkellä.

Tilinpäätös sisältää aina vähintään

  • tuloslaskelman
  • taseen
  • tarvittavat liitetiedot

Suuremmat yritykset tekevät lisäksi rahoituslaskelman, toimintakertomuksen ja tilintarkastajan päätösmerkinnän.

Tuloslaskelma kuvaa miten tilikauden tulos eli voitto tai tappio on muodostunut. Tuloslaskelma esittää tilikauden tulot ja menot, jotka ovat vaikuttaneet tuloksen muodostumiseen.

Tase kertoo yrityksen taloudellisen tilanteen tilikauden viimeisenä päivänä. Taseessa esitetään yrityksen varallisuus, velat ja oma pääoma. Taseen loppusumma kuvaa yritykseen sitoutuneen pääoman määrää. Taseen loppusumma on yhtä kuin yhtiön varat ja toisaalta se on myös oman ja vieraan pääoman summa. Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa myös sitoutuneen pääoman määrä kasvaa. Yrityksien liiketoiminnan laajuutta ja pääoman sitovuutta voidaan vertailla taseen loppusumman avulla. Taseen loppusumma muodostuu korkeaksi pääomavaltaisilla aloilla, kuten teollisuudessa.

Liitetiedot täydentävät taseen ja tuloslaskelman antamia tietoja, jotta tilinpäätöksen lukijalla on mahdollisimman selkeä kuva tilinpäätöksestä. Liitetiedoissa kerrotaan laadintaperiatteista ja tarkennetaan tuloslaskelman sekä taseen eriä. Lisäksi siinä tuodaan ilmi muita tietoja, jotka eivät selviä tilinpäätöksestä.

Tilinpäätöksen tulee valmistua 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. PRH:lle tilinpäätös pitää toimittaa viimeistään 8 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Keiden pitää tehdä tilinpäätös

Kaikkien yrityksien on laadittava tilinpäätös tilikaudelta (12kk tai jos on erityinen syy poiketa), poislukien pienet ammatin- ja liikkeenharjoittajat. Toiminimiyrittäjien on laadittava tilinpäätös, jos kaksi ehtoa seuraavista täyttyy kahtena peräkkäisenä vuotena:

  • Liikevaihto ylittää 700 00€ rajan
  • Taseen loppusumma on 350 000€
  • Henkilöstön lukumäärä yli 10 henkilöä

Osalla yrityismuodoissa on aina velvollisuus laatia tilinpäätös. Osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, osuuskunnat ja kommandiittiyhtiöt ovat velvollisia tekemään tilinpäätöksen yhtiön koosta riippumatta.

Milloin tilinpäätös pitää olla valmis

Suomessa tilinpäätöksen tulee olla valmis neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Esimerkiksi, jos tilikausi päättyy 31.12., tilinpäätös tulee olla valmis viimeistään 30.4. mennessä.

Mistä lukea tilinpäätös tietoa

Tilinpäätöstietoja voi lukea yrityksen julkisista tilinpäätösasiakirjoista, joita yleensä säilytetään yrityksen verkkosivuilla tai Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä Kaupparekisterissä. Suomessa kaikilla yrityksillä on velvollisuus julkistaa tilinpäätöksensä. Lisäksi tilinpäätöstietoja voi löytää yrityksen vuosikertomuksesta ja talousmedioista, kuten Kauppalehdestä.

Yrityksien tarpeisiin on palveluita, jotka analysoivat yrityksen tilinpäätösdataa ja luovat valmiita tunnuslukuanalyysejä. Muutamia palveluita on muun muassa:

  • Analysaattori, johon kootaan lukuisista eri lähteistä yrityksiä koskevia tietoja ja analysoitua dataa, kuten tunnuslukuanalyysit.
  • Yrityshaku, jossa on yritysten viralliset raportit ja tilinpäätökset.

Tilinpäätöksen tulkinta

Yritystoiminnan toimintaedellytyksiä mitattaessa pyritään mittaus kohdistamaan tavallisesti kolmeen toiminnan perustekijään. Tärkeimmiksi taloudellisiksi toimintaedellytyksiksi on perinteisesti mielletty kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius.

Maksuvalmius

Vaikka kannattavuus ja vakavaraisuus olisivat kunnossa, tulee yrityksen selviytyä myös liiketoimintansa juoksevien kulujen maksuista. Jos palkkoja tai tavaraostoja ei kyetä maksamaan, yritys voi ajautua heikon maksuvalmiutensa vuoksi maksukyvyttömäksi ja sitä kautta vaikka konkurssiin. Maksuvalmiutta voidaan mitata sekä staattisilla taseesta lasketuilla että dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla.

Vakavaraisuus

Hyvä kannattavuus ei tavallisesti yksin riitä pitämään yritystä pinnalla, mikäli sen rahoitus ei ole kunnossa. Vaikka toiminta ei olisikaan tappiollista, voi kannattavuus olla kuitenkin niin heikko tai velkaantuneisuus niin suuri, ettei sillä kyetä kattamaan yrityksen rahoituksellisia velvoitteita, kuten lainojen korot ja lyhennykset. Tällöin heikko rahoitusrakenne voi olla syynä yrityksen vaikeuksiin. Vakavaraisuutta voidaan tarkastella sekä staattisilla rahoitusrakenteen että dynaamisilla rahoituksen riittävyyden mittareilla.

Mittareita vakavaraisuuden laskemiseen

Kannattavuus

Yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä on pidetty kannattavuutta. Mikäli yrityksen kannattavuus on heikko, ei sillä ole pitkään elämisen edellytyksiä, jolloin toiminta joudutaan ennen pitkään lopettamaan. Heikko kannattavuus merkitsee sitä, että yritys tuottaa tappiota ja syö omaa pääomaansa, joka väistämättä tulee loppumaan jossain vaiheessa. Kannattavuuden mittarit jaetaan yleensä liikevaihtoon suhteutettuihin katemittareihin ja pääomaan suhteutettuihin tuottomittareihin.

Mittareita kannattavuuden laskemiseen:

Mistä lukea tilinpäätös tietoa

Tilinpäätöstietoja voi lukea yrityksen julkisista tilinpäätösasiakirjoista, joita yleensä säilytetään yrityksen verkkosivuilla tai Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämässä Kaupparekisterissä. Suomessa kaikilla yrityksillä on velvollisuus julkistaa tilinpäätöksensä. Lisäksi tilinpäätöstietoja voi löytää yrityksen vuosikertomuksesta ja talousmedioista, kuten Kauppalehdestä.

Yrityksien tarpeisiin on palveluita, jotka analysoivat yrityksen tilinpäätösdataa ja luovat valmiita tunnuslukuanalyysejä. Muutamia palveluita on muun muassa:

  • Analysaattori, johon kootaan lukuisista eri lähteistä yrityksiä koskevia tietoja ja analysoitua dataa, kuten tunnuslukuanalyysit.
  • Yrityshaku, jossa on yritysten viralliset raportit ja tilinpäätökset.
Lue lisää tilinpäätöksen tulkinnasta

Aiheeseen liittyvää