Taru Lehtinen

Kuinka johtaa yritys menestykseen?

10.12.2021 10:00

Menestyvän yrityksen toimintaa ohjaa visio. Parhaimmillaan visio on silloin, kun se perustuu tunnistettuun ja aitoon asiakastarpeeseen ja rakentuu yrityksen kilpailuetujen ympärille. Vision saavuttamiseksi tarvitaan toimiva strategia, eli valintoja ja hyvin perusteltuja päätöksiä siitä miten yrityksen nykyinen toiminta muutetaan tavoitekuvan mukaiseksi.

Olennainen osa strategiaprosessia on toimintaympäristön jatkuva tarkkailu. Organisaatioiden on pakko ymmärtää, mitä maailmalla tapahtuu. Mitä muutokset oikeasti tarkoittavat ja mitä hiljaisia signaaleja asiakaskäyttäytymisen muutoksessa tapahtuu. Tämä on jatkuvaa iterointia, analysointia ja pohdintaa siitä, miten strategiaa pitää muuttaa havaintojen perusteella.

Liiketoiminnan johtaminen on jatkuvia valintoja siitä, ketkä ovat yrityksen tavoittelemia asiakkaita, kenen kanssa rakennetaan yhteistyötä ja missä verkostoissa toimitaan tai keneltä ostetaan palveluita. Jos valinnat tehdään väärin tai jätetään kokonaan tekemättä, syntyy riski, että yritys ei menesty strategian toimeenpanossa.

Liiketoiminnan johtaminen on pohjimmiltaan päätöksentekoa, joten hyvä johtaminen ja strategian toteuttaminen vaatii toimivia päätöksentekoprosesseja. Pääsääntöisesti päätöksiä ohjaa joko intuitioon perustuvat oletukset tai analysoituun dataan ja tietoon pohjautuvat synteesit. Tärkeät liiketoimintapäätökset kannattaa tehdä analysoidun tiedon perusteella aina kun siihen on mahdollisuus. Päätöksenteko on vakaalla pohjalla silloin kun ymmärrys toimintaympäristöstä on vahvaa ja eri vaihtoehtoja pystytään aidosti vertailemaan keskenään. Päätöksiä tehdessä kannattaa pysähtyä miettimään kumpaan päätöksenteon mekanismiin on tukeutumassa: olettamuksiin vai dataan?

Menestyvän yrityksen peruspilarit

Datalla johtaminen on yksi tämän päivän ajankohtaisimmista johtamisen teemoista. Data ei kuitenkaan yksin ratkaise johtamisen haasteita. Menestyvän liiketoiminnan rakentamiseen vaaditaan datan lisäksi osaavia ja motivoituneita ihmisiä, taloudellista tasapainoa sekä edellisiä saumattomasti tukevat liiketoimintaprosessit.

Data mahdollistaa paremman päätöksenteon. Luotettava data ja osaavat ihmiset mahdollistavat datan jalostamisen oivalluksiksi, joiden avulla liiketoimintaa voidaan kehittää ja vauhdittaa yrityksen kasvua. Kääntäen, yrityksellä ei ole edellytyksiä muuttaa strategiaa kasvuksi ilman osaavaa henkilöstöä. Organisaation henkilöstön osaamisen tulee tukea yrityksen tavoitteita ja strategiaa, ja sen ylläpitämiseen ja päivittämiseen tulee olla tarvittavat resurssit. Johtamisen kulmakivenä voidaankin pitää kykyä rakentaa organisaatio, jossa ihmisten henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet ovat linjassa yrityksen vision kanssa.

Yrityksen käytössä oleva data, inhimillinen pääoma ja osaaminen saadaan muutettua toiminnaksi systemaattisen tekemisen, eli toimivien liiketoimintaprosessien avulla. Ilman yhteisiä toimintatapoja ei synny tekemistä ja ilman tekemistä strategian toimeenpano ei johda vision toteutumiseen.

Yhtiön omistajat määrittävät investointikyvykkyyden ja tuottovaatimuksen. Yritykseen sidottu pääoma mahdollistaa yritystoiminnan pyörittämisen ja tasapainon. Taloudellinen turva lisää luottamusta. Taloudellisesti terve yritys onkin luotettava kumppani.

Viime vuodet ovat osoittaneet nopean ja toimivan päätöksenteon olevan elintärkeää yrityksen selviytymisen kannalta. Kun liiketoimintaympäristössä tapahtuu radikaaleja muutoksia hyvinkin lyhyessä ajassa, myös ennustettavuus on lyhytnäköisempää. Kun yrityksen tuotannontekijät ovat tasapainossa, on liiketoimintaympäristön tilanteen seuraaminen ja tarvittaviin muutoksiin reagoiminen johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa.

Kun liiketoiminnan neljä tukijalkaa: data, ihmiset, prosessit ja talous ovat kunnossa, yrityksen resilienssi paranee merkittävästi ja menestyksessä vain taivas on rajana. Ongelma missä tahansa osa-alueessa vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn markkinalla, jolloin edellytykset menestyä vähintäänkin vaikeutuvat.

Oletko edelläkävijä, tulevaisuuden menestyjä vai seuraaja?

Parhaimmillaan päätöksenteko perustuu riittävään ja oikea-aikaiseen tietoon sekä eri vaihtoehtojen analysointiin. Päätöksenteon riskit kasvavat, mikäli niitä tehdään liikaa olettamusten pohjalta.  Vaikka intuitio saattaakin joskus osua oikeaan, on liiketoiminnan ja strategian johtaminen huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa, kun päätöksentekoa ohjaa analysoitu data. Jokaisella yrityksellä on oikeus tietoon, joten miksi sitä ei hyödynnettäisi.

Dataan perustuva päätöksenteko ja datalla johtaminen on tätä päivää. Edelläkävijä yrityksiä ovat ne, jotka toteuttivat muutoksen dataohjautuvaksi eilen. Yritys, joka toteuttaa muutoksen tänään, on tulevaisuuden menestyjä. Älä jää seuraamaan muutosta, tulevaisuuden menestyjä!

Kirjoittaja Taru Lehtinen