Haluatko ryhtyä il­mas­to­uu­dis­ta­jak­si ja ottaa osasi kasvavista globaaleista markkinoista?

13.10.2022 09:44

Ilmastonmuutos ahdistaa monia. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on kuitenkin mahdollista, jos vuoteen 2050 mennessä saavutetaan globaali hiilineutraalisuus. Ilmastonmuutoksen torjunta on myös teknologisesti mahdollista ja keinoihin panostetaan kaikkialla maailmassa. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava 30 vuoden kuluessa ja päästövähennyksiä tehtävä kaikilla toimialoilla. Murrokset ovat parhaillaan käynnissä.

Suomalaisyritykset ovat edelläkävijöitä kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan ratkaisujen kehittämisessä. Ilmastonmuutos on monelle yritykselle myös keino uudistua ja kasvattaa liiketoimintaa. Vihreän siirtymän tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukainen, jotta ihmiset saadaan siihen mukaan.

Kaikki lähtee omistajista

Mandaatti ilmastouudistajaksi ryhtymiseksi ja tarvittavan muutoksen aikaansaamiseksi tulee omistajilta. Hallitus varmistaa omistajatahdon toteutumisen, jonka johto tekee todeksi yhdessä henkilöstön, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yrityksen ilmastouudistuminen voidaan tiivistää siten, että omistajat ilmaisevat omistajastrategian kautta, panostetaanko pääomia ilmastokestävämmän liiketoiminnan kehittämiseen. He viestivät linjauksistaan organisaatiolle ja rekrytoivat hallitukseen tarvittavat osaamiset tekemään omistajatahtonsa todeksi. Toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän kanssa hallituksen ohjauksessa ilmastokestävän strategian, jonka hallitus hyväksyy. Hallitus sparraa, ohjaa, valvoo ja tukee toimitusjohtajaa läpiviemään yhdessä johtoryhmänsä kanssa valitun ilmastokestävämmän strategian. Esimiestyöllä yhdessä henkilöstön kanssa asiat viedään maaliin arjen tasolla.

Il­mas­to­uu­dis­ta­jan askelmerkit

Ilmastouudistajaksi ryhtyminen edellyttää yhteispeliä. Tässä on askelmerkit, joilla pääset alkuun:

  1. Omistajastrategia. Omistajat kirkastavat omistajatahtonsa hallitukselle ja johdolle ja varmistavat, että kaikilla on yhteinen visio ja näkemys yhtiön tulevaisuudesta. Omistajat varmistavat, että yritykselle muodostetaan ilmastoasiat osaava ja ilmastovisioon sitoutunut tiimi, jossa on yhtiön menestyksen kannalta tarvittavat osaamiset ja kyvykkyydet sekä tunnistettu, mitä osaamista pitää kehittää ja lähteä rekrytoimaan.
  2. Strategia. Yhtiö kirkastaa ilmastouudistamiseen tähtäävän tulevaisuuden vision ja mission sekä markkinatilanteeseen sopivan ilmastotavoitteet sisältävän strategian osallistavasti varmistaen, että hallituksen ja johdon lisäksi myös henkilöstö on sitoutunut ilmastouudistamiseen.
  3. Yrityskulttuuri. Kirkastetaan yrityksen tarkoitus (purpose), arvot ja ilmastotavoitteet yhdessä henkilöstön, avainasiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja kommunikoidaan ne läpi koko organisaation. Yhtiön tarkoitus, arvot ja ilmastotavoitteet kommunikoidaan selkeästi myös ulkoisessa viestinnässä asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.
  4. Henkilöstö. Yrityksen ilmastotavoitteista johdetaan jokaiselle yksikölle, tiimille ja yksilölle omat tavoitteet, joille asetetaan mittarit ja joiden saavuttamisesta palkitaan. Henkilöstön osaamista kehitetään systemaattisesti. Ilmasto-osaamisen kehittäminen otetaan mukaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.
  5. Asiakkuudet. Hallitus ja johto puhuvat keskenään säännöllisesti asiakkaista ja pyrkivät ennakoimaan asiakkuuksissa tapahtuvia muutoksia. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat kuluttajakäyttäytymisen muutokset huomioidaan asiakaslupauksessa ja sitä kehitetään yhteistoiminnassa tuotannon ja markkinoinnin kanssa. Ilmastonmuutoksen ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vaikutuksia arvioidaan ja niiden avulla pyritään tunnistamaan uusia arvonluonti- ja bisnesmahdollisuuksia.
  6. Ilmastokestävät prosessit, tuotteet ja palvelut. Yhtiö panostaa riittävästi tuotekehitykseen suhteessa tavoitteisiin ja tekee sen ilmastokestävästi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset raaka-aineisiin, tuotantoketjuun, kustannustasoon ja kannattavuuteen ovat tiedossa, ja ne on huomioitu hinnoittelussa. 
  7. Hyvä hallinto. Hallitus noudattaa hyvää hallintoa (Corporate Governace), joka on yrityksen näkökulmasta ja sen tilanteeseen räätälöity tärkeiden yhdessä sovittujen toimintatapojen ja ohjeistusten yhdistelmä, jossa ilmastotavoitteet ovat mukana ja mahdollistavat yrityksen ilmastouudistumisen.

Ilmastonmuutos velvoittaa jokaista yritystä arvioimaan, miten omaa liiketoimintaa voidaan kehittää ilmastokestävämmäksi. Jokaisen yrityksen, joka pystyy ryhtymään ilmastouudistajaksi, kannattaa se tehdä. Ilmastouudistuminen on bisneksen elinehto – ja valtava bisnesmahdollisuus.

Aija Bärlund on Boardman Oy:n partneri ja Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehitysryhmän puheenjohtaja. Bärlund toimii World Economic Forumin ilmastoaloitteen Boards Impact Forumin Pohjoismaisessa ohjausryhmässä sekä konsultoi vastuullisuutta ja kouluttaa sitä eri oppilaitoksissa ja mm. kauppakamarilla.

Bärlund ja Susanna Perko ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Ilmastouudistajat – Kohti puhtaampaa maailmaa ja parempaa bisnestä, joka ilmestyy lokakuussa 2022.

Kirjoittaja Aija Bärlund

Aiheeseen liittyvää